Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 

Έρευνα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
-2010 | 2010-2000 | 1990-2000 | 1980-1990
 
  • Μάρτιος 1988-Ιούνιος 1990. Συμμετοχή στο "Πρόγραμμα Παραγωγής δι­δα­κτι­κού υλι­κού για την ελληνόγλωσση διδασκαλία των Ελληνοπαίδων της Ο.Δ. Γερμανίας στα τμήματα μητρικής γλώσσας" που συντονίσθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ευρω­παϊκών Κοινοτήτων. Το υποέργο αφορούσε την παραγωγή υλικού για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε επίπεδο Α' τάξης δημοτικού. Αναπτύχθηκε το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Καλημέρα» (βιβλίο μαθητή (3 τόμοι), βιβλίο ασκήσεων (1 τόμος) και βιβλίο δασκάλου. Υπεύθυνη της ομάδας ανάπτυξης υλικού: Βασιλική Κουτσουσίμου- Τσίνογλου. Συντονιστής του  έργου: Μιχάλης Δαμανάκης

    Θέση στο έργο: Μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας ανάπτυξης του υλικού. (Βασιλική Κουτσουσίμου-Τσίνογλου, Μαρία Παπαδοπούλου, Μαρία Αρβανίτη, Αλέξης Κυριτσόπουλος)

  • 1987-1988. Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλι­­κού δι­δασκαλίας ελληνικής γλώσσας με σκοπό την κοινωνική και επαγγελ­μα­τι­­κή ένταξη πα­λιν­νοστούντων πολιτικών προσφύγων. Το πρόγραμμα ανατέ­θηκε από τη Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης στο Εργαστήριο Δι­δα­­κτι­κής των Ζωντανών Γλωσσών της Φιλο­σοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και χρη­μα­τοδο­τή­θη­κε από το Ε.Κ.Τ.  Αναπτύχθηκαν τα Α' και Β' τεύχη Εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: «Διδακτικό Υλικό Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας για κοινωνική ένταξη επανα­πα­τριζόμενων Ελλήνων», Υπουργείο Πολιτι­σμού, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Α' Έκδοση 1991. Επιστημονική υπεύθυνη: Βάσω Τοκατλίδου.

    Θέση στο έργο: Μέλος της ομάδας ανάπτυξης του  υλικού

 

  • 1986-1987. Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα  του Εργαστηρίου Διδακτικής των Ζω­ν­τα­νών Γλωσσών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ  για την παραγωγή δι­δα­κτι­­­κού υλικού και τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας (αντιμετώπιση ειδικών προ­­­βλη­­μά­των γρα­φής) σε παλιννοστούντες πολιτικούς πρόσ­φυ­γες. Κατόπιν έγκρισης της Γενικής Γραμ­ματείας Λαϊκής Επιμόρ­φωσης, το υλικό ανατυπώθηκε και χρησιμοποιή­θη­­κε σε αντίστοιχα προγράμμα­τα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας. Επιστη­μο­νική υπεύθυνη: Βάσω Τοκατλίδου.
  • Θέση στο έργο: Μέλος της ομάδας ανάπτυξης υλικού