Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 

Επίβλεψη Εργασιών

Διατριβές |   Διπλωματικές | Πτυχιακές
Διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί | Διατριβές σε εξέλιξη
 

  1. Γκόρια, Σ. (2014). Οι χάρτες στην προσχολική εκπαίδευση. Ανίχνευση των μεθόδων αποκωδικοποίησης και ερμηνευτικής προσέγγισής τους από νήπια. Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  2. Μανώλη, Π. (2013). Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  3. Παγκουρέλια, Ε. (2013). Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας στο Λύκειο: εκπαιδευτικές πρακτικές. Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  4. Ποιμενίδου, Μ. (2009): Διερεύνηση των κειμενικών ειδών προφορικού λόγου που παράγονται στα γνωστικά αντικείμενα του νηπιαγωγείου. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. (Συνεπιβλέποντες: Β. Αναγνωστόπουλος, Δ. Κακανά)