Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 

Επίβλεψη Εργασιών

Διατριβές | Διπλωματικές | Πτυχιακές
Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού (ΠΜΣ -ΠΤΔΕ) | Επιστήμες της αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία (ΠΜΣ-ΠΤΠΕ)
 

  1. Κατσιμπέρη, Χ. (2015). Τα παιδιά ως αναγνώστες χαρτογραφικών σημείων. (Συνεπιβλέπουσα: Φ. Μπονώτη). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  2. Καρατέγου, Κ. (2015). H διερεύνηση της κατανόησης της έννοιας του θορύβου και των επιπτώσεών του στην υγεία από παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από μία διαθεματική και πολυτροπική διδακτική παρέμβαση. (Συνεπιβλέπουσα: Β. Χρηστίδου). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  3. Ζαχαριά, Α. (2015). Ο θεσμός των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τμημάτων: Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Συνεπιβλέπων: Κ. Μάγος). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  4. Δούκα, Γ. (2012). Κατανόηση και παραγωγή μη κυριολεκτικών συγκρίσεων μέσω εικόνας. (Συνεπιβλέπουσα: Ε. Μότσιου). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  5. Χατζηγεωργίου, Ε. (2012). Η συμβολή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευση στην αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών για το γραπτό λόγο στο νηπιαγωγείο. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  6. Επιτρόπου, Μ. (2011). Συμβάσεις γραφής σε προγράμματα σύγχρονης ψηφιακά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά)
  7. Παπαδήμα, Χ. (2009) Παραγωγή επιστημονικού λόγου από παιδιά προσχολικής ηλικίας. (Συνεπιβλέπουσα: Β. Χρηστίδου)
  8. Μπέκα, Α. (2008)  Η γλώσσα των δύο φύλων: Μοντέλα επικοινωνίας στη χρήση της γλώσσας βάσει του φύλου (Συνεπιβλέπων: Γ. Αμπακούμκιν)
  9. Μάνδαλου, Α.  (2007). Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάδυση του γραμματισμού.  (Συνεπιβλέπουσα: Φ. Μπονώτη)
  10. Παγκουρέλια, Ε. (2006). Ιδεολογικά μηνύματα στο λόγο και την εικόνα: η περίπτωση των νέων βιβλίων για το γλωσσικό μάθημα της Γ΄ Δημοτικού. (Συνεπιβλέπουσα: Τ. Τσιλιμένη)