Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 
¶ρθρα

Δημοσιεύσεις

Διατριβές | Επιμέλεια Βιβλίου | ¶ρθρα σε Περιοδικά | Κεφάλαια σε βιβλία | Εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων
 

 1. Papadopoulou, M. L'evolution de la typologie de 'la recette' au cours d'un siecle en Grece: des notes personnelles aux blogs culinaires. Cahiers Balkaniques, Hors serie: 498-517
 2. Manoli, P., Papadopoulou, M. , & Metallidou, P. (2016) Investigating the immediate and delayed effects of a multiple-reading strategy instruction in elementary EFL classrooms, System , 56: 54-65.
 3. Christidou V., Dimitriou, A., Barkas, N., Papadopoulou, M., & Grammenos, S. (2015). "Young noise researchers": An intervention to promote noise awareness in preschool children. International Journal of Baltic Science Education , 14(5): 569-585.
 4. Douka, G., Motsiou, E., & Papadopoulou, M. (2014) Comprehension and Production of Non-Literal Comparisons (NLC) via Visual Stimuli in Children. Journal of Visual Literacy, 33 (2), 1-26.
 5. Papadopoulou, M. Manoli, P., & Zifkou, E. (2014). Typography, How Noticeable Is It? Preschoolers Detecting Typographic Elements in Illustrated Books. The International Journal of Early Childhood Learning , 20 (2): 23-36.
 6. Manoli, P. & Papadopoulou, M. (2014) Reading Comprehension Practices in Greek Elementary EFL Classrooms. Journal of Applied Linguistics, 28, 29-50.
 7. Νταλούκα, Ε. & Papadopoulou, M. (2014) Πρώιμες αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την αναγνωσιμότητα των κειμένων με βάση τυπογραφικούς δείκτες. HYΦEN: βήμα για την τυπογραφία, Χ (16), 61-76.

 8. Poimenidou, M. & Papadopoulou, M. (2013). Shaping consciousness in kindergarten. Conformity to school norms through the formation of a child's story. International Education Studies, 6 (1), 166-173.
 9. Χατζηγεωργίου, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2012). Η συμβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών για το γραπτό λόγο στο νηπιαγωγείο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11β, 56-75.
 10. Manoli, P. & Papadopoulou, M. (2012). Greek Students' Familiarity with Multimodal Texts in EFL. The International Journal of Literacies, 19 (1), 37-46.
 11. Goria, S. & Papadopoulou, M. (2012). Icons versus symbols: investigating preschoolers' cartographic design. Meta-carto-semiotics. Journal for Theoretical Cartography, 5, 1-18.
 12. Manoli, P. & Papadopoulou, M. (2012). Graphic Organizers as a Reading Strategy: Research Findings and Issues. Creative Education, 3 (3),348-356.
 13. Manoli, P. & Papadopoulou, M. (2012). Reading strategies versus reading skills: Two faces of the same coin. Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, 46, 817-821.
 14. Παγκουρέλια, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2010). Η ιδεολογική ταυτότητα των εγχειριδίων γλωσσικής αγωγής: η περίπτωση της Γ΄ Δημοτικού. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, (50). 140-153
 15. Τσαβέ, Π. & Παπαδοπούλου, Μ. (2010). Βελτίωση του λεξιλογίου παιδιών Γυμνασίου μέσα από μια γλωσσική παρέμβαση στο πλαίσιο ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Φιλόλογος, 142: 642-655.
 16. Παγκουρέλια, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2009). Κριτική Ανάλυση Λόγου - Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου: μια πρόταση συνδυαστικής αξιοποίησης για την ανίχνευση της ιδεολογίας των σχολικών εγχειριδίων. Επιστήμες της Αγωγής, (4).
 17. Papadopoulou, M. (2009). Knowing and guessing: How do 9 year olds approach the meaning of visual signs in weather charts? Journal for Theoretical Cartography, (2).
 18. Goria, S. & Papadopoulou, M. (2008). Preschoolers using Maps: An Educational Approach. The International Journal of Learning, (15) 8: 171-186
 19. Παπαδοπούλου, Μ. & Ζάγκα, Ε. (2008). Ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου στη διδασκαλία της Δεύτερης Γλώσσας: Κατασκευάζοντας κείμενα με αφορμή την επίσκεψη σε μία έκθεση. Επιστήμες της Αγωγής 1/2008: 237-250
 20. Papadopoulou, M. & Poimenidou, M. (2008). The Contribution of Play in the Emergence of Hybrid Genres in Kindergarten. Special Issue of the Odense Working Papers in Language and Communication, edited by Nina Norgaard, online Journal, vol.29. pp. 621-633
 21. Ποιμενίδου, Μ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2007). Εξηγήσεις και επεξηγήσεις σε ένα μάθημα Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο. Ερευνώντας τον κόσμο του Παιδιού, 7: 164-177
 22. Babalioutas, D. & Papadopoulou, M. (2007). Teaching Critical Literacy through Print Advertisements: An Intervention with 6th Grade Students (Ages 11-12). International Journal of Learning, 14: 117-127
 23. Παπαδοπούλου, Μ. (2005). Τα πολυτροπικά κείμενα ως μέσον προσέγγισης της γραφής από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ερευνώντας τον κόσμο του Παιδιού, 6 :120-130.
 24. Papadopoulou, M., Christidou, V. (2004) Multimodal Text Comprehension and Production by Preschool Children: An Interdisciplinary Approach of Water Conservation. International Journal of Learning, 11: 917-927
 25. Papadopoulou, M. (2001). Multimodality as an access to writing for preschool children. International Journal of Learning, 8
 26. Παπαδοπούλου, Μ & Ζάγκα, Ε. (1999). Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές από την πρώην Σοβιετική Ένωση, Φιλόλογος, 95: 70-85.