Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 
Άρθρα

Δημοσιεύσεις

Διατριβές | Άρθρα σε Περιοδικά | Κεφάλαια σε βιβλία | Εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων
 

 1. Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά Κείμενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση των χαρτών. Στο: Μ. Πουρκός & Ε. Κατσαρού (επ.) Βίωμα, μεταφορά και πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση. Θεσσαλονίκη: Νησίδες (σσ. 445-466)
 2. Κουτσοσίμου- Τσίνογλου & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά Πολιτισμικά Παλίμψηστα και Στρατηγικές Πρόσληψης Λόγου. Στο: Μ. Πουρκός & Ε. Κατσαρού (επ.)Βίωμα, μεταφορά και πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση. Θεσσαλονίκη: Νησίδες (σσ. 349-364)
 3. Μπαμπαλιούτας, Δ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2008). Παραγωγή διδακτικού υλικού για την ανάπτυξη κριτικού οπτικού γραμματισμού μέσα από έντυπα διαφημιστικά κείμενα σε μαθητές/τριες Στ' τάξης Δημοτικού. Στο: Ε. Σταυρίδου, Χ. Σολομωνίδου, Μ. Παπαρούση (επιμ.). Προωθώντας τη μάθηση: Έρευνα σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού. Αθήνα: Εκδόσεις νέων Τεχνολογιών (310-329).
 4. Παπαδοπούλου, Μ. & Γιαννικοπούλου, Α. (2008). Σημεία και εικόνες της γραφής στην έντυπη καταναλωτική διαφήμιση: Μια 50χρονη περιδιάβαση στη «Γυναίκα». Στο Α. Λάζαρης, Γ. Πασχαλίδης, Κ. Τσουκαλά, Ε. Χοντολίδου: Διαπολιτισμικότητα, ταυτότητες, παγκοσμιοποίηση. Αθήνα: Gutenberg (433-447).
 5. Γκόρια Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2008). Οπτικός γραμματισμός στην προσχολική ηλικία: Μια διδακτική παρέμβαση με τη χρήση χαρτών. Στο: Ε. Σταυρίδου, Χ. Σολομωνίδου, Μ. Παπαρούση (επιμ.). Προωθώντας τη μάθηση: Έρευνα σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού. Αθήνα: Εκδόσεις νέων Τεχνολογιών (289-309)
 6. Ποιμενίδου, Μ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2008). Απλοποιήσεις της γλώσσας των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο. Στο Β. Χρηστίδου (επιμ.). Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες: Ερευνητικοί Προσανατολισμοί και Παιδαγωγικές Πρακτικές. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 7. Παπαδοπούλου, Μ. (2007). Επιλογή και ανάλυση κειμένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: οι πινακίδες με ονόματα οδών. Στο Ν. Μήτσης - ). Καραδήμος (επιμ.). Η διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επισημάνσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Gutenberg.
 8. Παπαδοπούλου, Μ. & Καβαλάρη, Π. (2006). Χρήση λογισμικών για το γραμματισμό παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη, Α. Φτερνιάτη, Κ. Θηβαίος (επιμ.). Έρευνα και Πρακτική του Γραμματισμού στην Νέα Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 141-156
 9. Γκανά, Ε., Παπαδοπούλου, Μ., Ποιμενίδου, Μ. (2006). 'Εν αρχή ην ο λόγος: Ο προφορικός λόγος στα αναλυτικά προγράμματα για την προσχολική εκπαίδευση. Στο . Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ε. Καβαλάρη (επιμ.). Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 415-423.
 10. Παπαδοπούλου, Μ. (2004). Η ελληνική γραφή πέρα από το αλφάβητο. Στο Κ. Τσουκαλά, Ε. Χοντολίδου, Α. Χριστοδούλου, Γ. Μιχαηλίδης (επιμ.). Σημειωτικά συστήματα και επικοινωνία: Πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 233-243.
 11. Γιαννικοπούλου, Α. & Παπαδοπούλου, Μ. (2004). Η εικόνα του γραπτού μηνύματος σε κείμενα που διαβάζουν τα παιδιά: παραδείγματα από βιβλία, εφημερίδες, κόμικς και περιβάλλοντα γραπτό λόγο. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη, Ε. Τάφα (επιμ.). Γλώσσα και Γραμματισμός στη Νέα Χιλιετία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 81-98.
 12. Παπαδοπούλου, Μ. (2001). Αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη γραφή. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη, (επιμ.). Ανάδυση του γραμματισμού: Έρευνα και Πρακτικές. Αθήνα: Καστανιώτης, 97-120