Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 

Έρευνα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 
  • Διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού) για τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τους πολυγραμματισμούς
  • Διερεύνηση των απόψεων παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη γραφή και την ανάγνωση
  • Διερεύνηση της δυνατότητας παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας για την πρόσληψη και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στους πολυγραμματισμούς, στην ανάδυση του γραμματισμού και τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας
  • Ανάλυση πολυτροπικών κειμένων
  • Μελέτη της εξέλιξης της γραφής και των γραφικών συστημάτων