Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 

Έρευνα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
-2010 | 2010-2000 | 1990-2000 | 1980-1990
 
 • 2015. Συμμετοχή στο Έργο 1.3.β /13: «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους» της δράσης Δράση 1.3/13: «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.». Ευρωπαϊκό Ταμεία Ένταξης. Επιστημονικώς υπεύθυνος και συντονιστής του προγράμματος: Γιώργος Ανδρουλάκης (Π.Θ.)

  Θέση στο έργο: Επιστημονικώς υπεύθυνη της ομάδας ανάπτυξης υλικού για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας

  Ιστότοπος του έργου: ΜΑΘ.Ε.ΜΕ.

 

 • 2014-2015. Συμμετοχή στη δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση'. Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικόλαος Μήτρου (Ε.Μ.Π.)

  Θέση στη δράση: Μέλος της Θεματικής Επιτροπής 1. (Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων) με στόχο την ανάθεση και επίβλεψη της αξιολόγησης των προτάσεων.

  Ιστότοπος της δράσης: www.kallipos.gr

 

 • 2014. Συμμετοχή στο πρόγραμμα 'Ευαισθητοποίηση για τις συνέπειες της έκθεσης στο θόρυβο' (ΕΥΑΙΣΘΟ). Χρηματοδότηση Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ., ΚΕ 81346. Επιστημονικός υπεύθυνος: Νίκος Μπάρκας

  Θέση στο πρόγραμμα: Μέλος της επιστημονικής ομάδας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

  Ιστότοπος του προγράμματος: http://noiseawareness.gr

 

 • 2010-2013. Επιστημονικώς υπεύθυνη του έργου "Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" στο πλαίσιο της Πράξης "Ηράκλειτος ΙΙ"- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση" (Συγχρηματοδότηση Ε.Ε. και Ελληνικό Δημόσιο)

 

 • 2010-2012 Συμμετοχή στο πρόγραμμα 'Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή ειδικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για μετανάστες/-ριες, γονείς με παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση'. Χρηματοδότηση Επιτροπή Ερευνών Π.Θ. Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Ανδρουλάκης

  Θέση στο πρόγραμμα: Υπεύθυνη της ομάδας ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.

 

 • 2010-2012 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους ¶ξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) και εθνικοί πόροι. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Δούκα
  Θέση στο πρόγραμμα: Μέλος της ομάδας του επιστημονικού πεδίου Γλώσσα - Λογοτεχνία με στόχο την ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών και Οδηγού για τον εκπαιδευτικό για τη γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

 

 • 2010-2012. Επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος 'Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακής πλατφόρμας για την επιμόρφωση νηπιαγωγών στο γραμματισμό' (www.literacy.gr.) Χρηματοδότηση Επιτροπή Ερευνών Π.Θ. (Κωδικός Προγράμματος 4088.07.04). Το πρόγραμμα αφορούσε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας ανοικτής ψηφιακής πλατφόρμας με βιβλιογραφία, χρήσιμες ιστοσελίδες, ψηφιακές παρουσιάσεις, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και φόρουμ για την ενημέρωση εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν τον γραμματισμό. Μετά από αξιολόγηση, η ιστοσελίδα έγιναν συμπληρώσεις και αλλαγές.

 

 • 2011-2012. Επιστημονικώς υπεύθυνη της ομάδας ΠΕΟ2 στo πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ. Συντονιστής για τη δράση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Παναγιώτης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Π.Θ.

 

 • 2011. Συμμετοχή στη δράση «Ενίσχυση της Ελληνομάθειας» του προγράμματος «Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση». Συγχρηματοδότηση Ελλάδα & Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) Επιστημονική υπεύθυνη της δράσης: ¶ννα Αναστασιάδη

  Θέση στο έργο: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.